B-9: Fyllitt
Kåre Kullerud


Fyllitt er en metamorf bergart som dannes når materiale som en gang har vært leire bringes ned på 5-10 km dyp i jordskorpen. Bergarten består hovedsaklig av muskovitt, kvarts og feltspat. Mineralkornene i en fyllitt er vanligvis så små at det er vanskelig å skille mellom de enkelte kornene uten mikroskop. En fyllitt er vanligvis skifrig.

Fra leire til fylitt
Leire er et sediment som stort sett består av en gruppe mineraler som kalles leirmineraler.
Når en leire bringes ned på 4-5 km dyp, presses den sammen. Vi får dannet bergarten leirskifer.
Om leirskiferen bringes enda dypere ned i jordskorpen (5-10 km) får vi dannet bergarten fyllitt.